Contents
×
International Phonetic Alphabet - vs - NOAD

International Phonetic Alphabet - vs - NOAD

Keywords: IPA2 NOAD
Original published url: http://www.geiliedu.com/manual/26
Shared: Visits: 550 Created at: 2016.11.17 Updated at: 2016.11.17 Author: geiliedu(282055808@qq.com)

Consonants

IPA1 (d.j.) IPA2 (k.k.) NOAD Examples
CH church
h h h hat
hw hw (h)w which
j judge
g g g game
ŋ ŋ NG thing
ʃ ʃ SH ship
θ θ TH thin
ð ð TH this
j j y yes
ʒ ʒ ZH vision

Vowels

IPA1 (d.j.) IPA2 (k.k.) NOAD Examples
æ æ a cat
e ā day
ɛər ɛr e(ə)r hair
ɑ: ɑ ä father
ɑr ɑr är arm
ɛ ɛ e let
i: i ē see
ɪər ɪr i(ə)r here
ɪ ɪ i pit
ī by
ɒ ɑ ä pot
o ō no
ɔ: ɔ ô caught
ɔr ɔr ôr north
ɔɪ ɔɪ oi noise
ʊ o͝o took
ʊər ᴜr o͝or tour
u: u o͞o soon
aᴜ ou ouʌ ʌ ə cut
ɝ: ɜr ər word
ə ə ə about
ɨ ɪ,ə ə,i rabbit
ər ɚ ər butter
ju: ju yo͞o view

Stress

IPA1 (d.j.) IPA2 (k.k.) NOAD Examples
ˈa ˋa ˈa primary stress
ˌa ˊa ˌa secondary stress

IPA1 – Compromise dialect-neutral English pronunciation using the International Phonetic Alphabet (IPA), as used in Wikipedia.

IPA2 – General American pronunciation using IPA in A Pronouncing Dictionary of American English (1944 [1953]), John S. Kenyon, Thomas A. Knott. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster.

NOAD – New Oxford American Dictionary (2001, 2005, 2010). New York: Oxford University Press. (Diacritical transcription).